International Buddhist Myanmar Travel Guide

CAMBODIA

Anchor Wat, Siam Reap,

CHINA

Buddha overlooking Kunming Lake, Summer Palace, Beijing;

Fayuan Temple, AD 600+, Fayuan Si Qian Jie, Xuanwu, Beijing & N;

Great White Dagoba, Tayuan Si, Wutai Shan, Shanxi, Beijing & N;

Guanyin statue, Repulse bay, from Exchange Square bus station, 6/6A/61/260/262, ... , Hong Kong;

Guanyin, aka Avalokitesvara, 22m, the largest wooden statue in the world, Puning Temple, Puning Si, Chengde, Hebei Provice;

Hanging Temple, 2000+ m slope mountains, Daoist, Buddha + Confucius + Laozi, Heng Shan, Beiyue, Xuankong Si, Beijing & N; 65 km Datong's SE;

Kaiyuan Si, Tang pagoda, Zhengding, Beijing's SW;

Lama Temple, Yonghegong, Tibetan lamasery, AD 1700+, Yonghe Gong Dajie, Dongcheng, Beijing & N;

Miaoying Temple, Tibetan, AD 1200+, Beijing & N;

Puning Si, Guanyin statue + Amitabha Buddha + Mayahana Hall + Prayer Wheels, Chengde, Beijing & N;

Yungang Caves, 51000 + statues, AD 400+, Datong, Shanxi, 250+ km Beijing's SW;

White Clouds Temple, the largest Daoist shrine, AD 700+, Baiyun Guan, Baiyuanguan Jie, Xibian Men Wai, Xuanwu, Beijing & N;

White Dagoba, Bei Hai Park, Beijing & N;

Wutai Shan 5 mountain peaks, 300+ temples, 240 km Taiyuan's N; Beijing & N;

CHINA: HONG KONG

 

INDIA

 

JAPAN

 

THAILAND

Emerald Buddha, Bangkok;

USA

Chuang Yen monastery, the biggest Buddha statue in the East coast of USA, 100+ km New York's N;

 

Up